Den SEW/OGBL an de Landesverband, zënter Joerzéngten, am Asaz fir d’Chargés de cours

Säit 1990 setzt sech de Landesverband onermiddlech fir d’Interessi vun de Chargés de cours an. An dëser Zäit konnten d’Aarbechtsconditioune vun de Chargés de cours substantiell verbessert ginn. Säit 2015 schafft d’Sektioun “Chargés de cours“ vum Landesverband enk mam SEW/OGBL zesummen, an zanter dem Januar 2024 hunn de Landesverband an den OGBL fusionéiert.

Aktuell schaffen eleng am Enseignement Fondamental 869 Chargés de cours. Den SEW/OGBL vertrëtt, mam Landesverband an der Amelux, all d’Chargé(e)s de cours an Employé(e)s vun all den Ordres d’enseignement, vun dem Enseignement Secondaire iwwert d’Privatschoule bis zu den ëffentlechen Internationale Schoulen.

Eng Success Story

Säit méi wéi dräi Joerzéngte kämpft eis Gewerkschaft fir d’Rechter an d’Aarbechtsbedingunge vun de Chargés de cours.

Fréier hunn d’Chargés de cours net zum Personnel de l‘état gehéiert, mee ware Privatbeamten am CDD. Een onzoumuttbaren Zoustand!

Dank dem Landesverband an der Bereetschaft vu senge Memberen, hir Rechter viru Geriicht duerchzesetzen, konnt dëser illegaler Praxis een Enn gesat ginn. Dat huet dozou gefouert dass haut déi meeschte Chargés de cours een CDI hunn. Ee weidere Meilesteen an onser Gewerkschaftsaarbecht war et, wéi d’Chargés de cours 2009 vum Staat iwwerholl gi sinn, wat zousätzlech Stabilitéit a Sécherheet bruecht huet.

Kontinuéierlechen Asaz fir besser Bedingungen

Mir rouen eis net op eise Lorberen aus. Nach haut setzt de Landesverband-SEW/OGBL sech dofir an, dass all Joer Dosende vu Chargés de cours een CDI kréien. Eist deeglecht Engagement fir besser Aarbechtsconditioune weist sech an de kontinuéierleche Verhandlunge mam MENJE an eisen Erfolleger. Jéngste Beispill ass, dass Chargés de cours am Enseignement Fondamental mat CDD un Formatiounen deelhuele kënnen, déi hinnen am Stage am CDI zegutt geschriwwe ginn.

Eng falsch Duerstellung

Et ass falsch ze behaapten, eng aner Gewerkschaft wier déi éischt, déi sech ëm d’Interessi vun de Chargés de cours këmmert. Déi joerzéngtelaang weeweisend a wichteg Aarbecht vum Landesverband-SEW/OGBL huet wesentlech zur Verbesserung vun den Aarbechtsconditiounen vun de Chargés de cours bäigedroen.

Eis Gewerkschaft huet an de leschte Joerzéngte bewisen, dass si d’Interessi vun de Chargés de cours erfollegräich vertrëtt. Mir wäerten eis och an Zukunft weider mat vill Engagement fir eis Memberen asetzen.

Eis aktuell Fuerderungen:

All Chargé(e) de cours soll nom zweeten CDD automatesch an een CDI kommen, falls him ee weidere Kontrakt ugebuede gëtt.

All Chargé(e) de cours soll eng Altersdécharge kréien, sou wéi eis brevetéiert KollegInnen se hunn: eng Stonn pro Woch ab 45 Joer, zwou Stonne pro Woch ab 50 Joer sou wéi 4 Stonne pro Woch ab 55 Joer.

All Chargé(e) de cours am Enseignement Fondamental soll um zweete Bildungswee beruffsbegleedend den Enseignantsdiplom nomaache kënnen an esou den Accès op de Concours kréien.

D’Chargé(e)s de cours sollen ee bessere Kënnegungsschutz kréien. Et ass inakzeptabel, dass si réischt mat 10 Joer am CDI oder 55 Joer een uerdentleche Kënnegungsschutz hunn.

 

Matgedeelt vum OGBL-Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW/OGBL),
de 17. Mee 2024

 

SEW/OGBL erzielt Fortschritte in puncto Weiterbildung

Lehrkräfte, die mehr berufliche Weiterbildung absolvieren als per Gesetz vorgeschrieben, sollen zukünftig die Möglichkeit erhalten, mehr als die aktuell 16 vorgesehenen Weiterbildungsstunden in die nächste Referenzperiode übertragen zu können. Das SEW/OGBL forderte Anfang März 2024 in einem Brief an das Unterrichtsministerium eine Abschaffung der Obergrenze von 16 übertragbaren Weiterbildungsstunden in die nächste Referenzperiode. Das Ministerium stimmte während einer Unterredung mit dem SEW/OGBL einer Anhebung der Obergrenze zu.

Während dieser Unterredung forderte das SEW/OGBL des Weiteren eine genauere Definition der Weiterbildungskategorie „Recherche et lecture“, die für Sekundarschulen gilt: Aktuell muss die jeweilige Schulleitung eine Recherchearbeit im Vorfeld genehmigen, damit diese mit maximal 9 Stunden als Weiterbildung anerkannt wird. Dies führte bereits dazu, dass eine Schulleitung einer Lehrkraft eine Recherchearbeit zum Thema der Shoah als Weiterbildung anerkannte, eine andere Schulleitung aber genau die gleiche Recherchearbeit einer anderen Lehrkraft nicht anerkannte. Das SEW/OGBL fordert daher objektive und nachvollziehbare Kriterien: Wie in der „Instruction ministérielle“ vom 22. Juni 2018 festgehalten, soll die Recherchearbeit entweder einem schulinternen Projekt dienen oder von nationalem Interesse sein, des Weiteren muss die geleistete Recherchearbeit überprüfbar sein in Form eines schriftlichen Berichts oder Ergebnisses. Die Zustimmung der Schulleitung soll in Zukunft nicht mehr notwendig sein, wenn diese zwei Kriterien erfüllt sind. Das Unterrichtsministerium versprach dem SEW/OGBL, diese Forderung umzusetzen.

Des Weiteren forderte das SEW/OGBL, dass zusätzliche akademische Diplome, die in Relation mit der Arbeit der jeweiligen Lehrkraft stehen, als Weiterbildung anerkannt werden müssen und wiederholte seine Forderung, dass die entsprechende „Instruction ministérielle“ auch Sprachkurse in den drei administrativen Sprachen berücksichtigen müsse. Solche Sprachkurse werden vor allem von internationalen Lehrkräften absolviert, die laut Gesetz nur eine der drei administrativen Sprachen auf B2-Niveau beherrschen müssen und ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten. Bis dato erhielt das SEW/OGBL nur die mündliche Zusage, dass solche Sprachkurse als Weiterbildung anerkannt werden sollen, zukünftig soll diese Art der Weiterbildung auch gesetzlich verankert werden.

Mitgeteilt vom OGBL-Syndikat Erziehung und Wissenschaft (OGBL/SEW)
am 29. April 2024

Le SEW/OGBL obtient gain de cause devant la Cour constitutionnelle

Le SEW/OGBL a remporté récemment une victoire importante devant la Cour constitutionnelle. Une membre de notre syndicat avait porté plainte contre l’Etat après que celui-ci avait refusé de lui payer son congé de maternité, au motif qu’un tel congé ne pouvait être payé à la suite d’un congé sans traitement que dans le cas où s’il s’agissait du deuxième ou troisième enfant de la fonctionnaire ou de l’employée de l’Etat. Des lois comme celle-ci montrent qu’il y a encore beaucoup à faire en matière d’égalité de traitement dans la fonction publique et que l’État ne remplit pas toujours son rôle d’exemple en matière d’égalité.

Au bout de trois ans de bataille juridique, la Cour constitutionnelle a finalement tranché en faveur du SEW/OGBL. La réglementation en question a été déclarée injustifiée et anticonstitutionnelle. Elle sera abolie. A l’avenir, le premier congé de maternité après un congé sans traitement sera également payé dans un délai de deux ans.

Cette décision est une grande victoire pour l’égalité de traitement et la protection des droits des travailleuses dans le secteur public.

Communiqué par le syndicat Education et Sciences de l’OGBL (SEW/OGBL), le 22 mars 2024

Droit à la mutation pour les enseignants du secondaire : le SEW/OGBL obtient des avancées

Une délégation du SEW/OGBL a rencontré récemment des représentants du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance (MENJE) pour un échange de vues portant notamment sur les droits de mutation pour les enseignants à temps partiel.

A l’heure actuelle, les enseignants du secondaire qui ont une tâche à temps partiel (par exemple des collègues qui doivent limiter leur temps de travail pour des raisons de santé, mais surtout des femmes qui réduisent leur tâche après la naissance d’un enfant) se voient discriminés par rapport à leurs collègues avec une tâche complète, s’ils souhaitent changer de lycée. Pour le SEW/OGBL, le critère déterminant devrait être l’ancienneté de service, et non le nombre de leçons prestées.

En outre, le SEW/OGBL demande de lever les discriminations que subissent les chargés de cours et d’éducation à ce niveau.

L’entrevue avec le Ministère a débouché sur des avancées concrètes :

Selon les représentants du Ministère, la demande de SEW/OGBL d’un réel droit à la mutation pour les enseignants à temps partiel sera mise en œuvre. Il s’agit d’une étape importante dans notre engagement en faveur d’une plus grande égalité.

À l’avenir, le besoin réel d’heures vacantes dans un lycée devrait être annoncé lors de la procédure de mutation, afin que même les enseignants à temps partiel puissent postuler pour ces postes. Ce faisant, les exigences du SEW/OGBL concernant les critères seront prises en compte autant que possible : le statut, l’ancienneté et les notes aux examens seront déterminants à l’avenir afin de décider de l’attribution du poste, et non le nombre de leçons. Le ministère a annoncé élaborer une proposition à ce sujet.

Par ailleurs, le Ministère a également annoncé qu’il répond positivement à la revendication du SEW/OGBL pour instaurer un droit de mutation pour les chargés de cours et d’éducation. Une procédure de mutation spécifique sera élaborée pour ce groupe d’enseignants. Celle-ci devrait répondre à l’exigence du SEW/OGBL que les chargés peuvent rester dans leur lycée s’ils réalisent la procédure de fonctionnarisation après 15 ans de service ou plus.

Seul bémol : rien n’est prévu par rapport à la procédure de mutation pour les employés enseignants des écoles internationales et européennes. Le SEW/OGBL maintiendra sa revendication selon laquelle ces enseignants devraient également bénéficier d’un droit de mutation afin de pouvoir postuler à des postes vacants dans des écoles internationales ou européennes de l’enseignement public.

Communiqué par le département secondaire du SEW/OGBL, le 15 mars 2024

L’OGBL fait part de ses inquiétudes et doléances à la nouvelle ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Une délégation du département Enseignement supérieur et recherche du SEW/OGBL, seul syndicat représenté au sein du secteur, a rencontré récemment la nouvelle ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur dans le cadre d’un échange de vues portant sur l’accord de coalition ainsi que sur les positions de l’OGBL. La délégation de l’OGBL, composée de secrétaires de négociation et de délégués OGBL de l’Université du Luxembourg et des Centres de recherche publics, a mis l’accent sur les enjeux liés aux conditions de travail et de rémunérations du personnel du secteur.

Un thème crucial notamment ne figure plus dans le nouvel accord de coalition du gouvernement entrant, à savoir la lutte contre la précarité des chercheurs. L’OGBL s’inquiète de ce recul et s’interroge sur la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour soutenir les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche. En effet, l’OGBL craint une perte grandissante de l’attractivité de la recherche luxembourgeoise. Malgré le travail conséquent de l’OGBL, qui a permis de couvrir désormais la quasi-totalité du personnel de l’enseignement supérieur et de la recherche publics par des conventions collectives, le syndicat souligne néanmoins que ces conventions ne permettent pas de rattraper l’écart salarial avec la Fonction publique ou même avec les personnels des hôpitaux dont les grilles de salaires dans les conventions collectives respectives (FHL et SAS) prévoient un parallélisme avec celles de la Fonction publique.

La marge de manœuvre dans le cadre des négociations des différentes conventions collectives du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche est de plus en plus restreinte du fait que la dotation de l’Etat n’est pas adaptée à l’inflation. Les représentants du ministère ont, dans ce contexte, souligné la volonté du gouvernement de maintenir un haut niveau d’investissement dans le secteur, tout en rappelant que le Luxembourg reste un pays très attractif pour les travailleurs internationaux, y compris les chercheurs. Ils n’ont pas exclu une révision à la hausse des dotations budgétaires dans le cadre des prochaines conventions pluriannuelles.

L’OGBL souligne toutefois qu’avec la part de CDD qui reste très élevée, souvent sans perspective d’accéder à un contrat permanent, et les coûts exorbitants des logements au Luxembourg, les chercheurs internationaux font face à un grand problème de précarité. Le syndicat encourage le ministère à tenir compte de ces éléments afin de lutter contre ces phénomènes qui s’accentuent.

L’OGBL a eu également l’opportunité d’exposer à la ministre son constat inquiétant émanant du terrain concernant la charge de travail grandissante et la pression de la performance auxquelles sont confrontés les enseignants, les chercheurs et les personnels de support. Les représentants du ministère ont exprimé leur volonté de revoir les indicateurs du contrat de performance en mettant l’accent sur l’impact socio-économique durable de la recherche et pas uniquement sur le nombre de publications rédigées ou de brevets déposés. L’OGBL, qui salue la position du ministère, a par ailleurs rappelé lors de cet échange que les délégations du personnel devraient être consultées par les directions des instituts en amont de la négociation de la convention pluriannuelle avec le ministère, étant donné que ces indicateurs ont un impact direct sur les conditions de travail du personnel.

L’OGBL a également abordé la question du développement des infrastructures, et notamment l’absence d’indications dans l’accord de coalition sur le regroupement du LIH dans un seul bâtiment. Les représentants du ministère ont affirmé que ce projet est toujours en cours et devrait être réalisé à l’horizon 2030.

D’autres demandes portant sur des thèmes importants ont également fait l’objet de cette rencontre, notamment en ce qui concerne les limitations persistantes en matière d’accès au télétravail — le nouvel accord-cadre européen n’étant pas appliqué dans le secteur — la question du statut des chercheurs sans doctorat à l’Université (« R&D specialists »), l’impact de l’intelligence artificielle sur les conditions de travail, ou encore l’adaptation des indemnités pour les vacataires de l’Université qui n’ont pas été adaptées à l’inflation depuis plus de 10 ans.

L’entrevue a été marquée par un dialogue ouvert. L’OGBL attend désormais avec impatience la mise en œuvre des différentes pistes évoquées qui, espérons-le, rencontrera les attentes et les besoins du personnel du secteur.

Communiqué par le département Enseignement supérieur et recherche du SEW/OGBL,
le 12 février 2024

Des avancées notables pour le personnel du LISER

Après plus d’un an de longues négociations, l’OGBL, seul syndicat représenté au sein de la délégation du personnel du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), et la direction de l’établissement ont signé le 22 janvier 2024 le renouvellement de l’accord collectif de travail (ACT) qui couvre quelque 180 salariés. A noter que l’ACT est un accord subordonné de la convention-cadre des centres de recherche publics.

Le nouvel accord est signé pour une durée de 3 ans (du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026), et compte une série d’améliorations notables :

  • l’augmentation des chèques-repas passant de 8,40 euros à 10,80 euros ainsi que la désolidarisation de ces chèques-repas de la prime pour performance collective. En effet, l’accord précédant prévoyait que la part garantie de cette prime soit versée en chèques-repas. A présent ces deux éléments sont complétement indépendants l’un de l’autre ;
  • l’augmentation significative dès janvier 2024 des salaires des doctorants, prévoyant une progression salariale ;
  • la révision de la cartographie des carrières et des fourchettes salariales par carrières et grades, incluant notamment une augmentation des maxima potentiellement atteignables pour l’ensemble des carrières, ainsi qu’une fusion des anciennes carrières B1 et B2 en une carrière, en respectant le principe de l’alignement à la fourchette la plus favorable ;
  • une prime unique à la signature sous forme d’une demi-journée de congé supplémentaire pour l’année 2024 ainsi que la possibilité de bénéficier de cette demi-journée les années suivantes en fonction de l’atteinte des objectifs de performance collective du LISER ;
  • l’alignement au salaire social minimum qualifié garanti après 10 ans d’ancienneté pour les salariés au grade 1 des carrières C (support à la recherche) ;
  • une communication de la grille de salaires dans les offres d’embauches ;
  • la garantie du principe de non-discrimination de manière sensible au genre dans toute commission ou tout organe du Centre ;
  • des clarifications de texte concernant le télétravail, les règles relatives à l’horaire mobile, et les comités de positionnement du personnel dans les carrières et grades ;
  • l’introduction d’un article sur le respect du droit à la déconnexion ;
  • l’augmentation du budget anciennement alloué à la mobilité durable (M-Pass) passant de 5000 euros à 6000 euros par an au bénéfice d’une nouvelle politique de mobilité douce et de bien-être au travail, prévoyant des actions et des mesures concrètes.

L’OGBL remercie chaleureusement le personnel du LISER pour son soutien tout au long des négociations

Communiqué par le département Enseignement supérieur et Recherche du syndicat Education et Sciences (SEW) de l’OGBL, le 23 janvier 2024