Schlussried vum Patrick Hurst, President vun Nëmme Mat Eis! Asbl, op der Maniff vum 2. Dezember 2023.

Schlussried vum Patrick Hurst, President vun Nëmme Mat Eis! Asbl, op der Maniff vum 2. Dezember 2023. Maniff ënnert de Moto; “Nët ouni eis, NËMME MAT EIS!”. Fir dass d’Politik eis net vergësst!

Retour à la liste