Pressekonferenz SEW zur Schoulrentrée 2022/2023 (Lu)

12. September 2022
Zur Schoulrentrée 2022/2023

Pressekonferenz vum Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW) am OGBL

Intervenants:
Joëlle Damé, Presidentin vum SEW/OGBL
Michel Reuter, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW
Vera Dockendorf, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW

Retour à la liste