OGBL – 2018/09/12 – Schoulrentrée: Bilanz vun der Legislatur an Zukunftsperspektiven

Pressekonferenz

– Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL
– Isabelle Bichler, Presidentin vun der Sektioun « Enseignement » am Landesverband
– Jules Barthel, Vizepresident vum SEW/OGBL

En langue luxembourgeoise.

Retour à la liste