2022-04-04 – Pressekonferenz vun der Friddensplattform an dem OGBL

Appell fir de Friddensmarsch den 18. Abrëll 2022

Intervenants :
Raymond Becker, Friddensplattform
Frédéric Krier, OGBL
Gary Diderich, Friddensplattform

Retour à la liste