2021-09-16 – Geklaute Aarbechtsstonnen a prekär Aarbechtsverhältnisser beim SIGI

16. September 2021
Geklaute Aarbechtsstonnen a prekär Aarbechtsverhältnisser beim SIGI
Protestpiquet vum Syndikat Ëffentlechen Déngscht OGBL/Landesverband

Intervenante:
Milena Steinmetzer, Secrétaire centrale adjointe Syndikat Ëffentlechen Déngscht OGBL/Landesverband

Retour à la liste