Gehälteraccord beim Staat: Den OGBL muss bei de Verhandlunge mat um Dësch sëtzen

Pressekonferenz vum OGBL
Gehälteraccord beim Staat: Den OGBL muss bei de Verhandlunge mat um Dësch sëtzen
– Frédéric Krier, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL
– Georges Merenz, Präsident vum Landesverband

Retour à la liste