2021-11-23 – Pressekonferenz vun der APCCA a vum SEW/OGBL

23. November 2021
Edukatiivt a psychosoziaalt Personal an de Schoulen: D’APPCA an den SEW/OGBL distanzéieren sech vum Accord deen tëschent dem Minister an der ALEE, dem SLEG an dem SPEBS fonnt ginn ass

Nadia Ruef, Presidentin vun der APCCA
Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL

Retour à la liste