2021-01-14 – Pressekonferenz SEW – D’Schoul ass op, d’Kris nach do … an elo?

14. Januar 2020 – D’Schoul ass op, d’Kris nach do … an elo?

Pressekonferenz vum OGBL-Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW)

Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL
Joëlle Damé, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL
Isabelle Bichler, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL

Retour à la liste