2020-11-19 – Gemeinsam Pressekonferenz vum OGBL an dem LCGB (Lux)

19. November 2020 : D’Aleba verréit d’Interessien vun de Leit am Banken- an Assurancësecteur

Gemeinsam Pressekonferenz vum OGBL an dem LCGB

Véronique Eischen, Zentralsekrtärin vum OGBL-Syndikat Finanzsecteur
Gabriel Di Letizia, Präsident vum LCGB-SESF

Retour à la liste