Protestpiquet : Ausbildung vun de Gesondheetsberuffer – All zesumme fir eng koherent Reform (Lu)

1.Juni 2021
Ausbildung vun de Gesondheetsberuffer – All zesumme fir eng koherent Reform

Gemeinsame Protestpiquet
(ALAS, ALEPS, ALSF, ALATMC, ALIAR, ALIP, ALIPS, ANIL, OGBL, LCGB, Patientenvertriedung, UNEL)

Intervenants:
Théo Duhamel, Student a Petitionär

Pitt Bach, OGBL-Zentralsekretär

Céline Conter, LCGB-Gewerkschaftssekretärin
Anne-marie Hanff, ANIL Presidentin
Gilles Evrard, ALEPS President

Retour à la liste