OGBL

19.01.2021 - Stopp mat der Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul! Pressekonf. SEW/OGBL - APESS

Stopp mat der Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul!
Gemeinsam Pressekonferenz vum SEW/OGBL an der APESS

Jules Barthel, Vize-President vum SEW/OGBL
Gilles Everling, President APESS
Vera Dockendorf, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL

14.01.2021 - Pressekonferenz SEW - D’Schoul ass op, d’Kris nach do ... an elo?

Pressekonferenz vum OGBL-Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW)
Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL
Joëlle Damé, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL
Isabelle Bichler, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL