OGBL

Geklaute Aarbechtsstonnen a prekär Aarbechtsverhältnisser beim SIGI


16. September 2021
Geklaute Aarbechtsstonnen a prekär Aarbechtsverhältnisser beim SIGI
Protestpiquet vum Syndikat Ëffentlechen Déngscht OGBL/Landesverband

Intervenante:
Milena Steinmetzer, Secrétaire centrale adjointe Syndikat Ëffentlechen Déngscht OGBL/Landesverband

Pressekonferenz SEW zur Schoulrentrée 2021/2022


14. September 2021
Zur Schoulrentrée 2021/2022

Pressekonferenz vum Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW) am OGBL

Intervenants:
Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL
Jules Barthel, Vize-President vum SEW/OGBL
Michel Reuter, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW
Vera Dockendorf, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW

Cérémonie du Labor Day au cimetière américain de Luxembourg-Hamm le 6 septembre


Labor Day - Hommage aux jeunes travailleurs américains qui en tant que soldats ont payé de leur vie pour contribuer à libérer le Luxembourg du joug nazi

2021-08-31 - OGBL - Gedenkfeier fir de Generalstreik vun 1942 (Lu et Fr)


31. August 2021 - Gedenkfeier fir de Generalstreik vun 1942
31 août 2021 - Commémoration de la grève générale de 1942

Intervenants :
- Nando Pasqualoni (President vun der OGBL-Sektioun Esch-Uelzecht / Président de la section OGBL d'Esch/Alzette)
- Michelle Cloos (Member vum geschäftsféierende Virstand vum OGBL / Membre du Bureau exécutif de l'OGBL)

2021-07-06 - Pressekonferenz - Nationalvirstand vum 6. Juli 2021


21 juin 2021 - Touche pas à mon jour férié! Piquet de protestation ! (Lu et Fr)


Touche pas à mon jour férié! — L’enregistrement vidéo du piquet de protestation contre l’ouverture des magasins les jours fériés, cet après-midi devant le ministère de l’Economie.

D’Fangeren ewech vu mengem Feierdag! — D’Videoopnam vum Protestpiquet, haut de Mëtten virum Wirtschaftsministère, géint d’Ëffnunge vun de Geschäfter op Feierdeeg.

APPEL à un piquet de protestation le 21 juin contre l'ouverture des magasins les jours fériés


Piquet de protestation contre l'ouverture des magasins les jours fériés
le 21 juin à 17h30
devant les locaux de la Direction générale des Classes moyennes
(21, boulevard Royal - Luxembourg-Ville)

2021-06-11 - Pressekonferenz - Nei Kollektivverträg am Banken- an Assurance-Secteur (Lu)


11. Juni 2021
Nei Kollektivverträg am Banken- an Assurance-Secteur
Substanziell qualitativ a finanziell Verbesserungen fir d'Leit
Pressekonferenz

Retour à la base - Négociations de la convention collective de travail chez Zara (Fr)


Retour à la base
Négociations de la convention collective de travail chez Zara
L’OGBL consulte les salariés sur la marche à suivre...

David Angel, Secrétaire central OGBL - Syndicat Commerce
Imane Boussaïd, Présidente de la delegation chez Zara

2021-06-04 - Liberty Steel: les salariés en ont ras-le-bol! Piquet de protestation à Dudelange (Fr)


4 juin 2021
Liberty Steel: les salariés en ont ras-le-bol!
Piquet de protestation devant l’entreprise à Dudelange

Intervenant :
Stefano Araujo, Secrétaire central OGBL - Syndicat Sidérurgie et Mines

On vous dit tout - Nouvelle convention collective de travail 3.0 chez Post Luxembourg (Fr/De)


La nouvelle convention collective de travail 3.0 chez Post Luxembourg
Salim Latrèche, délégué libéré OGBL chez Post Luxembourg vous dit tout!

Der neue Kollektivvertrag 3.0 bei Post Luxemburg
Salim Latrèche, freigestellter OGBL-Delegierter bei Post Luxemburg, sagt Ihnen alles!

Protestpiquet : Ausbildung vun de Gesondheetsberuffer - All zesumme fir eng koherent Reform (Lu)


1.Juni 2021
Ausbildung vun de Gesondheetsberuffer - All zesumme fir eng koherent Reform

Gemeinsame Protestpiquet
(ALAS, ALEPS, ALSF, ALATMC, ALIAR, ALIP, ALIPS, ANIL, OGBL, LCGB, Patientenvertriedung, UNEL)

Intervenants:
Théo Duhamel, Student a Petitionär

Pitt Bach, OGBL-Zentralsekretär

Céline Conter, LCGB-Gewerkschaftssekretärin
Anne-marie Hanff, ANIL Presidentin
Gilles Evrard, ALEPS President

Appel à tous les professionnels de santé - Piquet de protestation, le 1er juin à Lux-ville (Lu-Fr)


Opruff un all d’Gesondheetsberuffler
Protestpiquet den 1. Juni 2021 um 15:00 virum „Cercle Cité“ an der Stad.
Fir d’Zukunft vun eisen Ausbildungen!
Fir d’Zukunft vun eise Beruffer!

Appel à tous les professionnels de santé
Piquet de protestation, le 1er juin 2021 à 15h00 devant le Cercle Cité à Luxembourg-ville
Pour l’avenir de nos formations!
Pour l’avenir de nos métiers!

Pitt Bach, secrétaire central Syndicat Santé de l'OGBL

Ee Feierdag ass ee Feierdag! - Un jour férié est un jour férié ! Piquet Match Grevenmacher


24. Mee 2021
Ee Feierdag ass ee Feierdag!
D’Aktioune géint d’Ëffnunge vun de Match-Supermäert op Feierdeeg gi weider!

24 mai 2021
Un jour férié est un jour férié!
Les actions contre l'ouverture des supermarchés Match les jours fériés se poursuivent!

Intervention de David Angel, secrétaire central du Syndicat Commerce

2021-05-17 - Pressekonferenz vum OGBL-Syndikat Eisebunn - FNCTTFEL/Landesverband (LU)


Fir d’Notzen an den Ausbau vum Schinnennetz

Pressekonferenz vum OGBL-Syndikat Eisebunn - FNCTTFEL/Landesverband

Intervenants:
Georges Merenz, President vum Landesverband
Roger Saurfeld, Gemeng Bissen – 1. Schäffen

1er mai à Esch : beaucoup de monde dans le cortège et un discours fort de Nora Back (en français)


L'OGBL est redescendu dans la rue en ce 1er mai, le jour du Travail: beaucoup de monde dans le cortège et un discours fort de la présidente de l'OGBL, Nora Back.

1. Mee zu Esch - Vill Leit am Cortège an eng staark Ried vun der Presidentin vum OGBL (LU)


Den OGBL ass dësen 1. Mee, um Dag vun der Aarbecht, zeréck op d’Strooss gaangen: vill Leit am Cortège an eng staark 1.-Mee-Ried vum Nora Back, der Presidentin vun der Gewerkschaft.

Nicole Sowa
OGBL Sektioun Esch-Uelzecht


Georges Merenz
President vum Landesverband
Vize-President vum OGBL


Nora Back
Presidentin vum OGBL

On vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 à Esch-sur-Alzette !


Véronique Eischen, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL: „Den 1. Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit! Mer ginn Iech Rendezvous ab 10 Auer op der Brill-Platz zu Esch. Et geet drëms, der Regierung, mä awer och dem Patronat, e klore Message mat op de Wee ze ginn. Ënnert anerem dat déi schaffend Leit net wëllen an och net wäerten fir des Kris bezuelen. Mer zielen op Iech.“

Véronique Eischen, membre du Bureau exécutif de l'OGBL : «Le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h sur la place de la Résistance à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’envoyer un message clair au gouvernement, mais également au patronat, celui, notamment, que les travailleurs ne veulent pas et ne doivent pas payer pour cette crise. Nous comptons sur vous.»

On vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 à Esch-sur-Alzette !


Carlos Pereira, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL: „Den 1. Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit! Mer ginn Iech Rendezvous ab 10 Auer op der Brill-Platz zu Esch. Et geet drëms, der Regierung, mä awer och dem Patronat, e klore Message mat op de Wee ze ginn. Ënnert anerem dat déi schaffend Leit net wëllen an och net wäerten fir des Kris bezuelen. Mer zielen op Iech.“

Carlos Pereira, membre du Bureau exécutif de l'OGBL : «Le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h sur la place de la Résistance à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’envoyer un message clair au gouvernement, mais également au patronat, celui, notamment, que les travailleurs ne veulent pas et ne doivent pas payer pour cette crise. Nous comptons sur vous.»

On vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 à Esch-sur-Alzette !


Stefano Araujo, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL: „Den 1. Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit! Mer ginn Iech Rendezvous ab 10 Auer op der Brill-Platz zu Esch. Et geet drëms, der Regierung, mä awer och dem Patronat, e klore Message mat op de Wee ze ginn. Ënnert anerem dat déi schaffend Leit net wëllen an och net wäerten fir des Kris bezuelen. Mer zielen op Iech.“

Stefano Araujo, membre du Bureau exécutif de l'OGBL : «Le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h sur la place de la Résistance à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’envoyer un message clair au gouvernement, mais également au patronat, celui, notamment, que les travailleurs ne veulent pas et ne doivent pas payer pour cette crise. Nous comptons sur vous.»

Le département des Immigrés vous donne rendez-vous le 1er mai à Esch-sur-Alzette !!


Le département des Immigrés de l'OGBL vous donne rendez-vous le 1er mai, le jour du Travail, à partir de 10h sur la place de la Résistance à Esch-sur-Alzette.
Pour une société plus sociale, plus juste et plus fraternelle.

On vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 à Esch-sur-Alzette !


Jean-Luc De Matteis, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL: „Den 1. Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit! Mer ginn Iech Rendezvous ab 10 Auer op der Brill-Platz zu Esch. Et geet drëms, der Regierung, mä awer och dem Patronat, e klore Message mat op de Wee ze ginn. Ënnert anerem dat déi schaffend Leit net wëllen an och net wäerten fir des Kris bezuelen. Mer zielen op Iech.“

Jean-Luc De Matteis, membre du Bureau exécutif de l'OGBL : «Le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h sur la place de la Résistance à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’envoyer un message clair au gouvernement, mais également au patronat, celui, notamment, que les travailleurs ne veulent pas et ne doivent pas payer pour cette crise. Nous comptons sur vous.»

On vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 à Esch-sur-Alzette !


Michelle Cloos, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL: „Den 1. Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit! Mer ginn Iech Rendezvous ab 10 Auer op der Brill-Platz zu Esch. Et geet drëms, der Regierung, mä awer och dem Patronat, e klore Message mat op de Wee ze ginn. Ënnert anerem dat déi schaffend Leit net wëllen an och net wäerten fir des Kris bezuelen. Mer zielen op Iech.“

Michelle Cloos, membre du Bureau exécutif de l'OGBL : «Le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h sur la place de la Résistance à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’envoyer un message clair au gouvernement, mais également au patronat, celui, notamment, que les travailleurs ne veulent pas et ne doivent pas payer pour cette crise. Nous comptons sur vous.»

On vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 à Esch-sur-Alzette !


Frédéric Krier, Member vum geschäftsféirende Virstand vum OGBL: „Den 1. Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit! Mer ginn Iech Rendezvous ab 10 Auer op der Brill-Platz zu Esch. Et geet drëms, der Regierung, mä awer och dem Patronat, e klore Message mat op de Wee ze ginn. Ënnert anerem dat déi schaffend Leit net wëllen an och net wäerten fir des Kris bezuelen. Mer zielen op Iech.“

Frédéric Krier, membre du Bureau exécutif de l'OGBL : «Le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h sur la place de la Résistance à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’envoyer un message clair au gouvernement, mais également au patronat, celui, notamment, que les travailleurs ne veulent pas et ne doivent pas payer pour cette crise. Nous comptons sur vous.»

On vous donne rendez-vous le 1er mai 2021 à Esch-sur-Alzette !


Nora Back, Presidentin vum OGBL: "Den 1. Mee ass a bleift den Dag vun de schaffende Leit! Mer ginn Iech Rendezvous ab 10 Auer op der Brill-Platz zu Esch. Et geet drëms, der Regierung, mä awer och dem Patronat, e klore Message mat op de Wee ze ginn. Ënnert anerem dat déi schaffend Leit net wëllen an och net wäerten fir des Kris bezuelen. Mer zielen op Iech."

Nora Back, présidente de l'OGBL : "Le 1er mai est et demeure la journée des travailleurs! Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h sur la place de la Résistance (Place du Brill) à Esch-sur-Alzette. Il s’agit d’envoyer un message clair au gouvernement, mais également au patronat, celui, notamment, que les travailleurs ne veulent pas et ne doivent pas payer pour cette crise. Nous comptons sur vous."

2021-04-07 - Secteur du Commerce : la CLC fait échouer les négociations sur le travail dominical


Secteur du Commerce: la CLC fait échouer les négociations sur le travail dominical
David Angel, secrétaire central Syndicat Commerce de l'OGBL

23.03.2021- Pressekonferenz - Nationalvirstand vum 23. Mäerz 2021


L'interview express - CommerceL'INTERVIEW EXPRESS: LE TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LE SECTEUR DU COMMERCE / Avec David Angel, secrétaire central en charge du syndicat Commerce de l'OGBL

Informations pratiques sur... la déclaration d'impôt (Lu/Fr)INFOS PRATIQUES: D'STEIERERKLÄRUNG / Mam Anita Rola vum Informatiouns- a Berodungsdéngscht (SICA) vum OGBL

INFOS PRATIQUES: LA DECLARATION D'IMPÔT / Avec Anita Rola du Service Information, Conseil et Assistance (SICA) de l'OGBL

18.03.2021 - Pressekonferenz vum Syndikat Handel - Sondesaarbechtail (Lu)SONDESAARBECHTAIL : D 'Proposition vom OGBL
Intervenant : David Angel, syndicat Commerce.

08.03.2021 - „Manner schaffen bei gläichem Loun ass keen utopeschen Dram“ (Lu/Fr)Réckbléck op dem Milena Steinmetzer, Member vum Fraendepartement OGBL Equality, séng Ried, den 8. Mäerz 2021, am Kader vum Fraestreik 2021
"Moins travailler à salaire égal n'est pas un rêve utopique"
Retour sur l’intervention de Milena Steinmetzer, membre du département des Femmes OGBL Equality, le 8 mars 2021, dans le cadre de la Grève des femmes 2021

12.03.2021 - Wunnengskris zu Lëtzebuerg / Crise du logement au Luxembourg (Lu/Fr)Dans le cadre de la manifestation du 27 mars 2021.

Wunnengskris zu Lëtzebuerg: Et ginn Léisungen!
Crise du logement au Luxembourg : Il existe des solutions!

Nora Back, présidente de l'OGBL
Frédéric Krier, membre du Bureau exécutif de l'OGBL

11.03.2021 - Piquet du Syndicat Nettoyage devant la Chambre des MétiersSecteur du Nettoyage: les salarié(e)s se mobilisent massivement pour de meilleures conditions de travail et de rémunérations.
Intervention d'Estelle Winter, secrétaire centrale du Syndicat Nettoyage de l'OGBL

10.03.2021 - Piquet de protestation chez AMPACET Dudelange (en Fr)Interventions de :
Stefan Osorio, Secrétaire central Syndicat Chimie OGBL
Saliha Belesgaa, présidente de la délégation Ampacet

08.03.2021 - « Il n’y aura pas d’égalité entre les sexes sans justice salariale ! »

Intervention de Michelle Cloos, responsable du département des Femmes OGBL Equality, le 8 mars 2021, dans le cadre de la Grève des femmes 2021

equality @ work – (7/7) Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen …

Der OGBL und seine Frauenabteilung OGBL Equality bieten, im Rahmen des Frauenstreiks* 2021, eine Reihe von Interviews an, mit OGBL-Militant*innen zu der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen in verschiedenen Aktivitätsbereichen.

Siebte Folge


equality @ work – (6/7) Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen im Forschungssektor

Der OGBL und seine Frauenabteilung OGBL Equality bieten, im Rahmen des Frauenstreiks* 2021, eine Reihe von Interviews an, mit OGBL-Militant*innen zu der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen in verschiedenen Aktivitätsbereichen.

Sechste Folge - die Forschungssektor:


equality @ work – (5/7) Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen im Telekommunikationssektor

Der OGBL und seine Frauenabteilung OGBL Equality bieten, im Rahmen des Frauenstreiks* 2021, eine Reihe von Interviews an, mit OGBL-Militant*innen zu der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen in verschiedenen Aktivitätsbereichen.

Folge Fünf - die Telekommunikationssektor:


Les salariés du Secteur financier sont essentiels !


Les salariés du Secteur financier sont essentiels. Leurs droits aussi.
L'OGBL Secteur financier défend leurs intérêts au quotidien.

04.03.2021 - Pressekonferenz vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen


4. Mäerz 2021
Den OGBL seet ganz kloer Nee zu Privatiséierungen am Fleegesecteur!
Pressekonferenz vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen

Pitt Bach, Zentralsekretär Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen OGBL

equality @ work – (4/7) Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen.

Der OGBL und seine Frauenabteilung OGBL Equality bieten, im Rahmen des Frauenstreiks* 2021, eine Reihe von Interviews an, mit OGBL-Militant*innen zu der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen in verschiedenen Aktivitätsbereichen.

Vierte Folge - die Gesundheits- und Sozialwesen :equality @ work – (3/7) Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen im Handelssektor

Der OGBL und seine Frauenabteilung OGBL Equality bieten, im Rahmen des Frauenstreiks* 2021, eine Reihe von Interviews an, mit OGBL-Militant*innen zu der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen in verschiedenen Aktivitätsbereichen.

Folge drei - die Handelssektor :


equality @ work – (2/7) Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen im Stahlindustriesektor

Der OGBL und seine Frauenabteilung OGBL Equality bieten, im Rahmen des Frauenstreiks* 2021, eine Reihe von Interviews an, mit OGBL-Militant*innen zu der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen in verschiedenen Aktivitätsbereichen.

Zweite Folge - die Stahlindustriesektor :


equality @ work – (1/7) Die soziale und wirtschaftliche Situation der Frauen im Reinigungssektor

Der OGBL und seine Frauenabteilung OGBL Equality bieten, im Rahmen des Frauenstreiks* 2021, eine Reihe von Interviews an, mit OGBL-Militant*innen zu der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Frauen in verschiedenen Aktivitätsbereichen.

Erste Folge - die Reinigungsbranche :


26-02-2021 - Piquet de protestation devant EUROFOIL à Dudelange (en Fr)


Alors que le conflit social chez Eurofoil se poursuit, désormais devant l’Office national de conciliation, la direction de l’entreprise continue de camper sur ses positions. Pour rappel, la direction d’Eurofoil souhaite remettre massivement en question les acquis sociaux de ses salariés. Les salariés de l’entreprise et le syndicat Transformation sur métaux de l’OGBL dénoncent le caractère extrémiste de la position patronale et ont organisé le 26 février, dans ce contexte, un piquet de protestation devant l'entreprise.

26.01.2021 - Pressekonferenz - Nationalvirstand vum 26. Januar 2021


19.01.2021 - Stopp mat der Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul! Pressekonf. SEW/OGBL - APESS

Stopp mat der Privatiséierung vun der ëffentlecher Schoul!
Gemeinsam Pressekonferenz vum SEW/OGBL an der APESS

Jules Barthel, Vize-President vum SEW/OGBL
Gilles Everling, President APESS
Vera Dockendorf, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL

14.01.2021 - Pressekonferenz SEW - D’Schoul ass op, d’Kris nach do ... an elo?

Pressekonferenz vum OGBL-Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft (SEW)
Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL
Joëlle Damé, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL
Isabelle Bichler, Member vun der „Direction syndicale“ vum SEW/OGBL